ÜYELİK
MENÜ

Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Ayrılamaz!

18 Haziran 2019 18:30 Ahmet Faruk Özdemir

 • GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE AMORTİSMAN AYRILAMAZ!
 • Vergi Usul Kanunu gereği ayrılan amortismanlarda genel uygulama ilgili gider hesaplarının borcuna karşılık 257 Birikmiş Amortismanlar hesabına alacak yazılma şeklindedir. Bize göre geçici vergi dönemlerinde 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı kullanılamaz, kullanılmamalıdır. Aşağıda bu görüşümüz dayanakları ile ele alınmaktadır:
 • GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE AMORTİSMAN GİDERİ DEĞİL AMORTİSMAN GİDER KARŞILIĞI AYRILABİLİR
 • Amortisman giderleri kural olarak yıllık olarak hesaplanır. 217 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre yıllık olarak hesaplanan amortisman giderlerinden ilgili dönemine isabet eden tutar geçici vergide dikkate alınabilecektir. 
 • 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nden
 • 3.6. Amortisman Uygulaması
 • 28. Mükellefler yıllık olarak hesaplayacakları amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmını geçici vergiye ilişkin kazançlarının tespitinde dikkate alabileceklerdir. Yıl içinde iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için yıllık olarak ayrılabilecek amortisman tutarından kazancın ilgili olduğu döneme isabet eden kısım dikkate alınacaktır. 
 • Örneğin, üçüncü dönemde iktisap edilen bir demirbaş için bu dönemde 9 aylık amortisman ayrılabilecektir. Bu şekilde amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin değerleme günü itibariyle aktifte bulunması gerekmektedir.
 • 29. Ancak, Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan binek otomobillerin amortismana tabi tutulmasına ilişkin hüküm, geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde de dikkate alınacaktır.
 • 30. Amortisman uygulamasında da yıllık olarak seçilen usulün geçici vergi dönemlerinde değiştirilmesi mümkün değildir. Benzer şekilde, mükellefler ilk defa aktife aldıkları kıymetler için geçici vergi açısından seçtikleri amortisman usul ve oranını yıllık olarak da uygulamak zorundadırlar.
 • 31. Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri, peştamallıklar ve özel maliyet bedellerinin itfasında da yıllık olarak itfa edilecek tutardan ilgili döneme isabet eden kısım dikkate alınacaktır.
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nden
 • 373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 
 • Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri ve benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.
 • İşleyişi: Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.
 • GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI NASIL OLMALIDIR?
 • Muhasebe sistemi genel tebliğindeki açıklamasına göre gelecek aylarda veya yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak amortisman giderlerinin üçer aylık geçici vergi dönemlerinde gider yazılmasında kullanılacak hesap 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı olmalıdır.
 • Geçici vergi dönemlerinde ilgili gider hesaplarının borcu karşılığında 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı alacaklı olarak kayıt edilmelidir. 258 Birikmiş Amortisman Giderleri hesabı kullanılmamalıdır. 31.12 de kesin envanter çalışmaları yapılırken amortisman giderleri amortisman tablosuna göre kontrol edilerek kesinleştirilmeli ve kesinleşen amortisman giderleri 373 hesapların borcu karşılığında 257 Birikmiş Amortismanlar hesabına alacak yazılarak kayıt edilmelidir.
 • Ahmet Faruk ÖZDEMİR
 • 09.05.2017, Ankara

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2019