ÜYELİK
MENÜ

YURT DIŞINDAN ALINAN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

19 Haziran 2019 16:00 85 Okunma Ramazan Eroğlu Tarafından Yazıldı

YURT DIŞINDAN ALINAN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Konu son derece özellikli ve karmaşık bu sebeple de uygulamada sıkça hatalı örneklere rastlamak mümkün. Ben size durumu en sade ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım.

Yurt dışından alınan bir hizmetin Türkiye’ de vergilendirilmesi konusunda şu iki sorunun cevabını aramamız gerekiyor.

Hizmet nerede yapıldı? Hizmetten Türkiye’de faydalanıldı mı?

Bu konuyu Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden, Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşması yönünden açıklamak isterim

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların anılan fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir.

Burada en kritik nokta; 12 aylık dönemde toplam altı ayı aşan bir süre devam eden (aynı ve bağlı proje için), danışmanlık hizmetleri de dahil hizmet tedariklerinin diğer devlette iş yeri vasıtasıyla verilmiş hizmet olarak kabul edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç; Yurt dışından alınan hizmet için yine yurt dışında hizmeti veren firma çalışanı 12 aylık süre içinde 6 aydan fazla aynı proje için Türkiye’de bulunmuşsa stopaj hesaplanmalı, aynı proje için 6 aydan kısa süre Türkiye’de bulunmuşsa stopaj hesaplanmasına gerek yoktur.

Katma Değer Vergisi yönünden;

YÖNÜNDEN 3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu, 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşebileceği, 6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği, 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hükme bağlanmıştır KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "I/C-2.1.2.1.İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler" başlıklı bölümünde; "İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır.

Sonuç; Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yönünden;

Bu yönü ile değerlendirme yapmadan önce iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma metni olup olmadığına bakılmalıdır.

Ramazan Eroğlu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

19/06/2019

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022