ÜYELİK
MENÜ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR NELERDİR.

19 Haziran 2019 17:30 81 Okunma Şenol Dönder Tarafından Yazıldı

ŞENOL DÖNDER

SMMM

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR. 

ORTAK SAYISI

Anonim Şirketler en az 1 ortak ile kurulur. Gerçek veya Tüzel Kişi fark etmez. Pay sahibi hisse senedi sahibidir.

Limited Şirketler de en az 1 ortakla kurulur. Gerçek veya Tüzel Kişi fark etmez. Yalnız Ortak sayısı 50 kişiyi geçemez. (TTK 573-574) Ortak pay senedi sahibidir.  (TTK 583

EN AZ SERMAYE VE PAY TUTARLARI

Anonim Şirketler en az 50.000 TL sermaye ile kurulbilir. Sermayenin arttırılmasında Yönetim Kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan Anonim Şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000.- TL den az olamaz, (TTK 332/1)  Bir pay en az bir kuruş olmak zorundadır.          (TTK 476/1)

Limited Şirketlerde en az 10.000.- TL sermaye ile kurulabilir. (TTK 580) Bir pay en az 25 TL. dir. Ancak şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla 25 TL nin altında pay çıkartabilir. (TTK 583)

SORUMLULUK

Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. (TTK 329/2)

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Limited Şirketlerde, ortak koymayı taahhüt ettiği esas sermaye payı kadar sorumludur. Ortaklar Şirket borçlarından sorumlu değildir. (TTK 573/2)

PAYLARIN DEVRİ 

Anonim Şirketlerde ortak sahip olduğu hisseyi devretmek istediğinde anasözleşmede aksine bir hüküm yok ise devri sözleşmesi ile devredebilir. Hisseler karşılığında hisse senedi sabılmış veya geçici ilmuhaber çıkartılmış ise bunlar ciro edilerek devredebilebilir. Noter huzurunda devir şart değildir. Devirler ticaret siciline tescil edilmez.

Limited Şirketlerde Payların devri şirket genel kurulunun izni ve ancak noterde pay devir sözleşmesi yapılarak olabilir. Pay devri ticaret siciline tescil ile hüküm ifade eder.

HALKA AÇILMA 

Sadece Anonim Şirketler halka açılabilir. (TTK 346)  Limited Şirketler halka açılamaz.

TAHVİL ÇIKARMA

Anonim Şirketler ödünç para bulmak için borç senetleri veya tahvil çıkarabilir. (TTK 504)

Limited Şirketler tahvil çıkaramaz ve menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetinde bulunamaz.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Anonim Şirketler ana sözleşmesini esas sermayenin yarısını 1/2 temsil eden pay sahipleri değiştirebilir. (Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde esas sözleşmeyi değiştiren kararlar şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispi çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir) (TTK 421/1)

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Limited Şirketlerde Şirket sözleşmesi esas sermayenin (2/3) üçre ikisini temsil eden ortakların kararıyla değişebilir. (TTK 589)

PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETTEN ÇIKMASI VEYA ÇIKARILMASI

Anonim Şirketlerde pay sahiplerinin cebren mahkeme kararıyla şirketten çıkartılması söz konusu değildir. Pay bedelini ifa etmeyen pay sahibi çağrıya rağmen faiziyle birlikte borcunu ödemez ise taahhüt ettiği paylardan yoksun bırakılır. (TTK 482/2)

Limited Şirketlerde Şirket sözleşmesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. (TTK 640)

Şirket haklı sebepler dolayısıyla ortağın şirketten çıkartılması için mahkemeye başvurulabilir. (TTK 640/3)

Şirket sözleşmesi ortaklara şirketten çıkma hakkı tanıyabilir. (TTK 638/1)

Her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. (TTK 638/2)

Şirketten çıkmak isteyen ortak şirketten sermaye payının gerçek değerini isteyebilir. (TTK 641/1)

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022