ÜYELİK
MENÜ

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılabilir Mi?

12 Temmuz 2019 14:30 29 Okunma MÜKELLEF UZMANI SMMM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ Tarafından Yazıldı

Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?

Kıdem tazminatı, gerekli şartlar oluştuğunda işçinin işverenden alacağı en temel haklardan birisidir. Ancak kıdem tazminatı ödenmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. 

Buna göre, öncelikle işçinin iş kanunu kapsamında olması ve o iş yerinde veya işverenin iş yerlerinde bir yılını doldurması gerekir. Ayrıca aşağıda sayılan nedenlerden biriyle iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir. Buna göre;

- İşveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un 25’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

- İşçi tarafından 4857 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi uyarınca,

- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

- 506 Sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi nedeniyle,

- İşçinin ölümü sebebiyle,

Son bulması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılır. 

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.  

Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir.

01.07.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04391) olarak belirlenmiştir. Yukarıda verilen bilgiler gereğince,  01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının Tavanı: 6.379,86 TL’dir.

İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.  

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı Yasa’ya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.  

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. İşçi çok yüksek ücret alması durumunda dahi, işverenden kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde tazminatı isteyemez.

Ancak işverenin kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir.

MÜKELLEF UZMANI SMMM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ - DİĞER MAKALELERİ

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022