ÜYELİK
MENÜ

İşeri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kadıköy / İstanbul

İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Hakkında

İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ, 1 Ocak 2008 tarihinde tecrübe ve uzmanlık isteyen konularda bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine en üst düzeyde kaliteli muhasebe, mali müşavirlik ve denetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Mesleğimiz gereği sunulan hizmetlerin kalitesi; uzmanlık derecesinde bilgi birikimi ve tecrübe ile doğru orantılıdır. Şirketlerin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları problemlerini anlayabilen, yaşayacakları muhtemel problemleri öngörebilen, bilgi birikimi ve tecrübesi ile bunlara uygun çözümler üretebilen mali müşavirler hizmet verdikleri şirketlerin hedeflerine ulaşmalarında önemli rollere sahip olabilmektedirler.

İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ, şirketlerin ihtiyaçları olan vergi, ticaret, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm mevzuat ve uygulamaları hakkında her türlü gelişmeleri izleme ve en kısa sürede müşterilerine aktarabilme becerisine sahiptir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde müşterilerini bilgilendirmek için bültenler yayınlamak, şirketlerin ihtiyaç ve problemleri hakkında ülke gerçeklerini göz önüne alarak öneriler sunmak yoluyla onları yönlendirmek İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'nin müşterilerine sunduğu hizmetlerin başında gelmektedir.

Müşterilerimiz aynı zamanda dostlarımızdır. Onların memnuniyeti öncelikli görevimizdir.

İşeri Consultancy has been established in 1st of January 2008. We consult individual and corporate clients who eant to expertise the highest quality of accounting, bookkeping auditing services.

The quality of the services offered by profession, expertise is directly proportional to the degree of knowledge and experience. It is very important for the companies to being consulted by experinced accountants who can understand problems and has an ability to solve. Financial advisers have important role for the companies to achive their goals.

İşeri Consultancy have the ability of following updates and solving problems about tax, commerce and social security legislations and inform directly as soon as possible.

According to the legislation updates we inform our customers as soon as possible via email or circular letters. Our priority is to consult our costumers according to their needs taking related legislations into acount.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

DEFTER TUTMA HİZMETİ / BOOKKEEPING SERVICE (ISR.MUH.001)

Kanuni defterler üç ana gruba bilgi vermek amacıyla tutulmaktadır. Bunlardan biri firma ortakları, diğeri maliye idaresi, bir diğeri ise üçüncüsü şahıslardır (banka, sermaye piyasası, vs). Şirketimiz geçerli mevzuata göre düzenli bir şekilde tuttuğu defterlerde yer alan muhasebe kayıtları ile ilgili yukarıda bahsedilen üç gruba da düzenli olarak gereken bilgileri raporlayabilecek teknik ve mesleki alt yapıya sahiptir.
Defter tutma hizmetimiz ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir.
· Firmanın faaliyetlerine ilişkin alış ve satış faturaları ile gelir ve gider evraklarının sisteme girilmesi.
· Kasa, banka, çek, senet vb hareketlerin sisteme girilmesi.
· Personel ücret bordrosunu hazırlanarak firmaya raporlanması.
· Sisteme girilen bilgilerin tekdüzen hesap planı çerçevesinde ve vergi mevzuatına uyumlu bir biçimde muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
· Dönem sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve mali tabloların (Bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması.
· Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannameleri ile bildirimlerin hazırlanması.
· Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek aylık bildirgelerin hazırlanması.
· Vergi beyanname ve bildirimleri ile bildirgelerin internet ortamında ilgili kuruluşlara aktarılması ve tahakkuk fişlerinin müşterilere ulaştırılması.
· Kanuni defterlerin süresi içerisinde yazdırılması.
· Yeni senede kullanılacak defterlerin açılış tasdiki ile önceki senede kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılması.
· Geçmiş senelere ait aşağıdaki dokümanların evrak saklamaya uygun özel koliler içerisinde müşteriye teslimi.
  o Kanuni defterler (Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri), 
  o Tüm muhasebe evrakları,
  o Defter ve belgelerin saklama müddetine dair yazımız,
  o CD içerisinde,
  o Beyanname ve bildirimler ile tahakkuk fişleri,
  o Bildirgeler, hizmet listeleri ve tahakkuk fişleri,
  o Personel ücret bordroları ve ücret pusulaları, 
  o Herhangi bir denetim sırasında denetim elemanlarınca istenilmesi ihtimaline binaen dijital ortamda (excel) muavin defterler, 
  o Defter ve belgelerin saklama müddetine dair yazımız,

The following services shall be provided by İŞERİ SMMM in the scope of bookkeeping service.
- Entering purchase and sales invoices and income and expenditure documents of the company related to its operations into the system.
- Entering transactions of cash, bank, check and notes etc. into the system.
- Preparing personnel payroll and reporting to the company.
- Creating account records of information entered into the system in the framework of uniform accounting plan and in accordance with tax legislation.
- Making year-end closing records and preparing financial tables (balance sheet, income table etc.)
- Preparing monthly, quarterly and annual tax returns and statements.
- Preparing monthly declarations to be submitted to Social Security Institution.
- Transferring tax returns and statements and declarations to relevant institutions via internet and delivering accrual slips to customers.
- Printing legal books in due time.

PERSONEL VE SGK İŞLEMLERİ / PERSONNEL AND SOCIAL SECURITY INSTITUTION (SSI) TRANSACTIONS (ISR.MUH.002)

Firma bünyesinde yeterli sayıda ve evsafta muhasebe elemanı istihdam ederek defterlerini firma bünyesinde tutan ancak personel ve SGK işlemlerini firma bünyesinde yapmak istemeyen müşterilerimize personel ve SGK işlemleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
· Personel ücret bordrosunu hazırlanarak ücret pusulaları ile birlikte firmaya raporlanması.
· Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek aylık bildirgelerin hazırlanması.
· Aylık bildirgelerin internet ortamında ilgili kuruluşlara aktarılması ve tahakkuk fişlerinin müşterilere ulaştırılması.

The following services shall be provided by İŞERİ SMMM in the scope of personnel and SSI transactions.
- Preparing personnel payrolls and reporting them to the company together with pay slips.
- Preparing monthly declarations to be submitted to Social Security Institution.
- Transferring monthly declarations to relevant institutions via internet and delivering accrual slips to customers.

BEYANNAME İMZALAMA HİZMETİ / TAX RETURN SIGNING SERVICE (ISR.DAN.001)

Firma bünyesinde yeterli sayıda ve evsafta muhasebe elemanı istihdam ederek defterlerini firma bünyesinde tutan müşterilerimize beyanname imzalama hizmeti kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
· Muhasebe, vergi, iş ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık yapmak, 
· Muhasebe kayıtlarını kontrol etmek, mevcut hataları düzeltmek ve oluşabilecek muhtemel sorunları önceden tespit ederek çözüm yolları önermek, 
· Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden vergi beyannamelerini imzalamak,
· Müşterilerimizin mevzuattan uzak kalmamalarını sağlamak maksadıyla mevzuat değişikliklerinde İş Bültenler yayınlamak, 
· Müşterilerimizin soru ve sorunlarını; telefon, faks ve e-posta yoluyla veya bizzat giderek en kısa sürede cevaplamak ve çözümlemesine yardımcı olmak,

The following services shall be provided by İŞERİ SMMM in the scope of tax return signing service.
- Giving consultancy for accounting, tax, business and social security issues,
- Controlling accounting records, correcting existing errors and determining in advance possible problems that may occur and recommending solutions,
- Signing tax returns based on duplicated Article 227 of Tax Procedure Law,
- Publishing daily Official Gazette summaries, monthly Business Schedules/Calendars to ensure that our customers are aware of legislation and in case of amendments to legislation, publishing Business Bulletins,
- Responding to the questions of our customers and helping them to overcome their problems at the earliest via phone, fax or e-mail or by on-site visits,

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ / TAX RETURN CONSULTANCY SERVICE (ISR.DAN.002)

Müşterilerimize danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir. 
· Muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapmak, 
· Müşterilerimizin mevzuattan uzak kalmamalarını sağlamak maksadıyla mevzuat değişikliklerinde İş Bültenler yayınlamak, 
· Müşterilerimizin soru ve sorunlarını; telefon, faks ve e-posta yoluyla veya bizzat giderek en kısa sürede cevaplamak ve çözümlemesine yardımcı olmak,

The following services shall be provided by İŞERİ SMMM in the scope of tax consultancy service.
- Giving consultancy about accounting and tax issues,
- Publishing daily Official Gazette summaries, monthly Business Schedules/Calendars to ensure that our customers are aware of legislation and in case of amendments to legislation, publishing Business Bulletins,
- Responding to the questions of our customers and helping them to overcome their problems at the earliest via phone, fax or e-mail or by on-site visits,

SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ / SOCIAL SECURITY CONSULTANCY SERVICE (ISR.DAN.003)

Müşterilerimize sosyal güvenlik danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir. 
· İş ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık yapmak, 
· Müşterilerimizin mevzuattan uzak kalmamalarını sağlamak maksadıyla mevzuat değişikliklerinde İş Bültenler yayınlamak, 
· Müşterilerimizin soru ve sorunlarını; telefon, faks ve e-posta yoluyla veya bizzat giderek en kısa sürede cevaplamak ve çözümlemesine yardımcı olmak, 

The following services shall be provided in the scope of social security consultancy.
- Giving consultancy about business and social security issues,
- Publishing daily Official Gazette summaries, monthly Business Schedules/Calendars to ensure that our customers are aware of legislation and in case of amendments to legislation, publishing Business Bulletins,
- Responding to the questions of our customers and helping them to overcome their problems at the earliest via phone, fax or e-mail or by on-site visits,

MUHASEBE SİSTEMİNİN KURULMASI / ESTABLISHING ACCOUNTING SYSTEM (ISR.DAN.004)

Firma bünyesinde mevcut bir muhasebe sistemi olmayan veya olmakla birlikte bunu herhangi bir sebeple değiştirmek isteyen veya mevcut sistemini iyileştirmek isteyen müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun olarak muhasebe sisteminin kurulmasını veya iyileştirilmesini sağlamaktayız.
Kurulacak sistemdeki kullanıcıların çok büyük bir bölümünün muhasebe nosyonu almış olması da gerekmemektedir. Zira firmalarda tarafımızdan tam entegre modüler yapı kurgulanmaktadır. 

İŞERİ SMMM shall determine appropriate accounting programs by taking into consideration requirements and facilities of the COMPANY in the scope of the establishment of accounting system. The defined program(s) shall be suggested to the COMPANY on condition that their advantages and disadvantages are specified. İŞERİ SMMM shall give every support to the COMPANY about making the accounting system that is designed by İŞERİ SMMM in line with the capabilities of the accounting program selected by the Company and of the COMPANY operational.

VERGİ İHTİLAFLARI HİZMETİ / TAX DISPUTE SERVICE (ISR.IHT.001)

Vergi ihtilafları mükellefler için ağır bir hukuki ve yönetsel süreç gerektirmektedir. Vergi ihtilaflarında iki taraf vardır. Bunlardan biri devletin gücünü arkasına almış vergi denetim elemanları diğer ise mükelleftir.

Denetim elemanları çoğu zaman tarafsız ve mükellef haklarına saygılı davranmaktadırlar. Ancak bazen istemeden de olsa bunun tersi ile karşılaşılabilmektedir.

Diğer yandan maliye idaresi ile yargı merileri arasında farklı görüşler hakim olabilmektedir.

Her iki durumu da göz önüne aldığımızda vergi ihtilaflarına ait hukuki ve yönetsel süreçlerin yönetiminin konunun uzmanları tarafından yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Vergi ihtilafları ile ilgili olarak verdiğimiz hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir.

. Vergi incelemesine tabi tutulmuş olan mükelleflerimiz adına denetim elemanlarına gerekli bilgi ve belgelerin aktarılmasına yardımcı olmak,

. Vergi ihtilafına düşülmesi halinde ihtilaf yaratan konu ile ilgili görüşmelerin yürütülmesi suretiyle müşterilerimizin haklarını savunmak,

. Vergi ihtilaflarıyla alakalı olarak uzlaşma veya dava yolunun seçimi hususunda müşterilerimizi bilgilendirmek,

. Uzlaşma yoluna gidilmesi halinde uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlanmak,

. Müşteri ile birlikte uzlaşma görüşmelerine katılmak,

. Vergi ihtilaflarıyla alakalı dava yoluna gidilmesi halinde dava dilekçelerinin hazırlanmasına destek vermek,

. Dava sürecinde gerektiğinde duruşmalara katılarak müşterimizin haklarının savunulmasına yardımcı olmak,

The following services shall be provided in the scope of services that we provide in relation to tax disputes.
- Helping to transfer the necessary information and documents to auditing personnel on behalf of our taxpayer that is subject to tax audit,
- In case of tax dispute, defending our customers' rights by carrying out negotiations related to matter in dispute,
- Informing our customers about the selection of settlement or legal remedies in case of tax disputes,
- In case of settlement, preparing applications to conciliation commission,
- Participating together with the customer at settlement negotiations,
- In case of lawsuit in relation to tax dispute, supporting the preparation of lawsuit petitions,
- Helping to defend our customer's rights by participating at trials during the lawsuit process.

DİĞER HİZMETLER / OTHER SERVICES

· Şirket Kuruluş İşlemleri (ISR.TIC.001) 
· Şirket Tasfiye İşlemleri (Normal Tasfiye) (ISR.TIC.002) 
· Şirket Tasfiye İşlemleri (Erken Dağıtım) (ISR.TIC.003) 
· Şube Açılış İşlemleri (ISR.TIC.004) 
· Şube Kapanış İşlemleri (ISR.TIC.005) 
· Adres Değişikliği İşlemleri (ISR.TIC.006) 
· Hisse Devri İşlemleri (ISR.TIC.007) 
· Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri (ISR.TIC.008) 
· Sermaye Artırımı İşlemleri (ISR.TIC.009) 
· Genel Kurul İşlemleri (ISR.TIC.010)

· Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu (ISR.RAP.001) 
· Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu (ISR.RAP.002) 
· Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu (ISR.RAP.003) 
· Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu (ISR.RAP.004) 5811 Sayılı Kanun İle Oluşan Fonun 
· Sermayeye Eklenmesinin Tespiti Raporu (ISR.RAP.005)

- Company Foundation Transactions (ISR.TIC.001)
- Company Liquidation Transactions (Normal Liquidation) (ISR.TIC.002)
- Company Liquidation Transactions (Early Dissolution) (ISR.TIC.003)
- Branch Opening Transactions (ISR.TIC.004)
- Branch Closing Transactions (ISR.TIC.005)
- Change of Address Transactions (ISR.TIC.006)
- Share Transfer Transactions (ISR.TIC.007)
- Amendment to Articles of Association Transactions (ISR.TIC.008)
- Capital Increase Transactions (ISR.TIC.009)
- General Assembly Transactions (ISR.TIC.010)

- Report for the Determination that Capital has been paid (ISR.RAP.001)
- Report for Adding Profits of Previous Years to the Capital (ISR.RAP.002)
- Report for Adding Capital Adjustment Positive Differences to the Capital (ISR.RAP.003)
- Report for Determining Partner Receivables to be added to the Capital (ISR.RAP.004)
- Report for Determining the Fund Formed by Law No. 5811 to be added to the Capital (ISR.RAP.005)

KDV İADESİ HİZMETİ / TAX RETURN SERVICE (ISR.KDV.001)

KDV mevzuatına göre iade hakkı doğuran işlemler neticesinde iade almaya hak kazanmış firmaların, bu kapsamda özellikli ve çok çeşitli mevzuat ve işlemler neticesinde haklarının zayi olmaması ve vergi ziyaı cezası ile hürriyeti bağlayıcı cezalarla muhatap olmamaları açısından konunun uzmanlarından danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir.

KDV iadesi konusundaki bilgi birikimi ve tecrübemiz ile aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

. İlk defa iade alacak firmalara eğitimler vermek suretiyle KDV iadesi yol haritasının belirlenmesi,

. Hali hazırda iade alan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

. Mahsuben iade alacak firmalara mahsup dosyalarının hazırlanması,

. İade alacaklarını YMM raporu ile alacak olan firmalara YMM raporu hazırlık çalışmalarının yapılması,

According to VAT legislation, the following services shall be provided to the COMPANY that is entitled to receive tax return as a result of transactions giving the right to return so that their rights are not lost as a result of specific and various legislation and transactions and the company is not subject to tax loss penalty and freedom restricting penalties.
- Determining VAT return road map by giving trainings,
- Giving training and consultancy services,
- Preparing offset files,
- Making preparation works for Sworn Financial Advisor report.

TASFİYE MEMURLUĞU HİZMETİ / LIQUIDATION OFFICER SERVICE

Mesleğimizin görev tanımı içinde yer alan tasfiye memurluğu hizmeti; kurulduğumuz günden bu yana, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir biçimde, her boyuttaki yerli ve yabancı sermayeli şirkete, bu görevin sorumluluklarının bilinciyle en iyi şekilde verilmeye çalışılmaktadır.

Tasfiye memurluğu hizmeti verdiğimiz birkaç firma:

The liquidation service which is also defined within our profession, has been given in accordance with Turkish Commercial Code and in a best possible way with great responsibility to any local or foreign company since our establishment.

These are some references we can supply for liquidation:

 • CELGENE İLAÇ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • COMELEC S.A. MERKEZİ BELÇİKA İSTANBUL ŞUBESİ
 • COMMSCOPE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
 • CUMMINS SINAİ VE OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • GROUPON BİLİŞİM PAZARLAMA VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
 • HADLEY ROLLFORM ÇELİK PROFİL ÜRETİMİ A.Ş.
 • MEDGULF SİGORTA A.Ş.
 • MONSTER RECRUITMENT İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
 • PIZZA HUT GIDA VE TİCARET A.Ş.
 • SERVICENOW TURKEY BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • SCHREDER AYDINLATMA TİCARET A.Ş.
 • SPOTIFY DİJİTAL MÜZİK TİCARET LTD. ŞTİ.
 • VERİFONE TEKNOSİS ELEKTRONİK BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
 • VERİFONE TURKEY YÖNETİM LTD. ŞTİ.
 • VWR INTERNATIONAL LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP (1)

 • FATMA ACAR
  FATMA ACAR
  19.07.2021 15:55

  merhaba, yılbaşında yapılan yapılandırmada sgk borcumu yapılandırmıştım.ilk üç taksitimi düzenli ödedim. kalan bakiyem 25.267,35 lira yeni yapılandırmaya başvurmuş olsam bu bakiyeden ekstra bir düşüş mü olur ilave mi olur. bilgi verirseniz sevinirim.

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ (1)

VİDEOLAR

  Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES

Merdivenköy Mah. Akkale Sok. Aydın Apt. No.16/10 Kadıköy - İstanbul

Kadıköy / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0216) 599 07 66

Fax: (0216) 599 03 29

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021